REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ZIRO PELLET

 

§1
Postanowienia wstępne

 

1. Sklep ZIRO PELLET dostępny jest pod adresem internetowym
www.zirobiomasa.com i prowadzony jest przez Ziro Pellet Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, 00-844 Warszawa, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595886, o kapitale
zakładowym 500.000,00 zł, NIP 5272756298, REGON: 363495204.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na
odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Zasady
dotyczą umów zawieranych przez Sprzedawcę zarówno z Przedsiębiorcami, jak
również Konsumentami, chyba że wyraźnie w nim wskazano, że dany zapis
dotyczy jedynie Konsumentów. Takie zapisy nie dotyczą Przedsiębiorców
zawierających umowę ze Sprzedawcą.
2. Dla skutecznego dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu konieczne jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

 

§2
Definicje

 

1. Dzień roboczy – każdy dzień w przedziale od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi
utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
4. Klient –każdy podmiot zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za
pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Konto – konto klienta w Sklepie Internetowym, w którym znajdują się dane
podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w
Sklepie
7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym możliwy jest podgląd
wybranych przez Klienta Produktów przed ich zakupem, istnieje zarazem
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości produktów
wybranych przez Klienta w sklepie.
8. Produkt – oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu biomasa
(pellet) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Przedsiębiorca – Klient będący osoba fizyczną, osobą prawną i jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, który korzysta ze Sklepu.
10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
11. Rejestracja – oznacza proces założenia konta użytkownika na stronie
www.zirobiomasa.com.
12. Sprzedawca – Ziro Pellet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej
80/82/700, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000595886, o kapitale zakładowym 500.000,00 zł,
NIP: 5272756298, REGON: 363495204.
13. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.zirobiomasa.com,
14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie,
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§3
Kontakt ze Sprzedawcą

 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Grzybowska 80/82/700, 00-844 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: p.sacewicz@ziropellet.com
3. Numer(y) telefonu Sprzedawcy: +48 91 462 53 81, kom.: 725 909 700
4. Numer fax Sprzedawcy: +48 91 462 5382
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 06 8355 0009 0075 1856 2000 0001
6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.
7. Kontakt telefoniczny ze sprzedawcą jest możliwy w Dzień roboczy w godzinach od
8:00 do 16:00.

 

§4
Wymagania techniczne Sklepu

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge bądź inną
umożliwiającą poprawne wyświetlanie witryny internetowej Sklepu,
b. włączona obsługa plików cookies,
c. aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§5
Realizacja zamówień

 

1. Sklep zajmuje się sprzedażą pelletu (biomasy) za pośrednictwem sieci Internet.
2. Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, jak też w soboty oraz
dni ustawowo wolne od pracy zostaną potwierdzone nie wcześniej niż w
następnym dniu roboczym i realizowane w ciągu 14 dni roboczych od daty
wpływu płatności na konto Sprzedawcy.
4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest dokonanie zamówienia zgodnie z
procedurą dostępną na stronie internetowej Sklepu oraz zapłata ceny sprzedaży.
5. Klient może dokonać zakupu rejestrując konto użytkownika lub bez rejestracji
konta.
6. Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do
podania wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Po stronie Klienta
spoczywa obowiązek sprawdzenia aktualności wszelkich danych znajdujących się
na jego koncie użytkownika lub podawanych w formularzu sprzedaży były
aktualne. Rejestracja konta użytkownika ułatwia składanie zamówień w
przyszłości, daje możliwość sprawdzenia statusu zamówienia oraz umożliwia
wgląd do zamówień dokonanych w przeszłości.
7. Klient może dokonać zakupu bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania
konta. W takim przypadku, po wybraniu produktów niezbędne jest podanie
odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji
transakcji.
8. Wysłanie zamówienia na towary oferowane w Sklepie będzie traktowane jako
zawarcie umowy sprzedaży.
9. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia zostanie wysłana do
Klienta na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia bądź
wskazany przy Rejestracji konta użytkownika.
10. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu kiedy przesyłka złożonego
przez niego zamówienia nie rozpoczęła się. W przypadku rezygnacji z
zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego
płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Klient wyraźnie wskaże inne rozwiązanie, które Sprzedawca
zaakceptuje.
11. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania
płatności za złożone zamówienie.
12. Klient może sprawdzić status zamówienia logując się na swoje konto.
13. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
14. Sklep dostarcza zamówiony przez Klienta towar wolny od wad fizycznych i
prawnych.

 

§6
Ceny i koszty dostawy

 

1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych
polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy opisie danego pelletu
jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen pelletów znajdujących się w ofercie, co
pozostaje bez wpływu na ceny istniejące w czasie składania wcześniejszych
zamówień lub zamówień będących w trakcie realizacji.
3. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
a) przelew
b) płatność kartą kredytową
c) przelew za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych Tpay.
4. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od
daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu
przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora
płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto
Sklepu podane w §3 Regulaminu.
5. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę zamówionych towarów z pomocą
przewoźnika. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt dostawy.
Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
a) transport 1 palety – 170 PLN brutto za paletę
b) większa ilość palet – wycena na zapytanie
6. Maksymalna liczba palet w jednej dostawie – 10.
7. Dostawa realizowana jest autem wyposażonym w windę oraz wózek paletowy.
8. Warunkiem realizacji dostawy w cenie określonej w sekcji „Dostawa” jest
utwardzona w miejscu rozładunku powierzchnia oraz zapewnienie swobodnego
wjazdu auta o masie DMC 12 ton na teren nieruchomości.
9. W przypadku braku możliwości zapewnienia wyżej wymienionych warunków
dostawy, koszt dostawy podlega indywidualnej wycenie.
10. Sklep na życzenie Klienta wystawi za zakupiony Produkt fakturę VAT, która
zostanie dostarczona do Klienta wraz z zamówionym Produkt lub w terminie
późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.
11. Operatorem kart płatniczych jest Elavon Financial Services Designated Activity
Company, ul.Puławska 17 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, NIP 2090000825.

 

§6
Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące towaru (pelletu) zakupionego przez Klienta za
pośrednictwem Sklepu Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości email
lub pisemnie, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w §3
Regulaminu.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni.
3. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji będzie wysyłana na adres email
Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji lub listem poleconym na adres Klienta
podany w zgłoszeniu reklamacji – w zależności od wybranej formy zgłoszenia
reklamacyjnego.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 Regulaminu.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, a także pokrywa koszt zwrotu towaru. Kosztów dostarczenia
rzeczy, kosztów zwrotu czy wymiany towaru Sprzedawca nie zwraca gdy
kupującym jest przedsiębiorca. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
paragrafem do rozpatrywania reklamacji Klientów stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

 

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
Konsument wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie
Produktu.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży w
drodze jednoznacznego oświadczenia, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faxu
lub poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w §3 Regulaminu.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w transakcji będącej
przedmiotem odstąpienia od umowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na
inne rozwiązanie.
7. Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.
Sprzedawcy przysługuje prawo powstrzymania się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania rzeczy bądź dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

§8
Dane osobowe

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się zgodnie z obowiązującą u
Sprzedawcy polityką prywatności, zamieszczoną i dostępną do wglądu na stronie
internetowej Sklepu: www.zirobiomasa.com. Dokonując zakupu za pośrednictwem
Sklepu Klient oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności.

 

§9
Postanowienia końcowe

 

1. Każda zawarta przez Klienta wskutek złożenia zamówienia umowa sprzedaży
wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy
oraz w siedzibie Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2021
r. do odwołania.